Téměř 7 statečných / Almost The Magnificent Seven

200,00 Kč
S DPH
Počet
Skladem

Vystavující: Václav Buchtelík, Jakub Čuška, Pavel Dušek, Samuel Kollárik, Jiří Marek, Jan Soumar

Kurátor: Jan Kudrna

Když si dnes někdo do názvu propůjčí titul kultovního westernu, myšlenkové automatismy kromě jiného vygenerují také slovo odvaha. Nejpodstatnějším pojítkem tvorby této šestice malířů je odvaha malovat. Umění před určitým časem vstoupilo do nekonečné digitální arény. Do prostoru, který definuje svou (ne)jistotu absencí vlastních hranic. Umělec není a nebude typickým gladiátorem (ačkoli se to může tak v některých případech jevit). Byť čas od času stojí na exponovaném místě s rozličnou energií, vystavený publiku s nejrůznějším očekáváním. Stále však má možnost fyzického exitu bez fatálního trestu a nevratných následků.
Nejde o to, co danou šestici malířů formálně spojuje, zásadní je společná víra ve smyslu své tvorby. Všemi společná, nutkavá potřeba nejen malovat, ale především být malířem. Jejich odvaha malovat zcela zbaven námětových tendencí a angažovaných proudů, jejich odhodlanost a oddanost vlastní cestě. Pokud bychom měli shrnout co je skutečně zásadním společným jmenovatelem této skupiny malířů, jsou to zcela jistě tyto vlastnosti: potřebná, nejen tvůrčí, pokora a nebývalé odhodlání, které lidským způsobem v jednom dávném hovoru shrnul jeden z naší šestice autorů: „Budu malovat, i kdybych na to neměl. Klidně kečupem a hořčicí.“
Výstavu doprovází dvojjazyčná publikace shrnující pohled kurátora Jana Kudrny na vybrané autory a jejich vlastní citace formulující autorský přístup k malbě

/ ENG

Artists: Václav Buchtelík, Jakub Čuška, Pavel Dušek, Samuel Kollárik, Jiří Marek, Jan Soumar

Curator: Jan Kudrna

When someone borrows the title of a cult western into the title today, thought automatisms, among other things, also generate the word courage. The most important link in the work of these six painters is the courage to paint. Art entered a never-ending digital arena some time ago. Into a space that defines its (un) certainty by the absence of its own boundaries. The artist is not and will not be a typical gladiator (although this may seem so in some cases). Although from time to time he stands in an exposed place with different energy, exposed to the audience with all expectations. However, he still has the possibility of physical exit without fatal punishment and irreversible consequences.
It is not about what formally unites the six painters, the common faith in the sense of their work is essential. The common, compelling need not only to paint, but above all to be a painter. Their courage to paint is completely devoid of thematic tendencies and engaged currents, their determination and devotion to their own path. If I were to summarise what is really the fundamental common denominator of this group of painters, these are certainly the following qualities: necessary, not only creative, humility and unprecedented determination, which one of our six authors summed up in a human way in one long distant conversation: „I’m going to paint, whatever. With I ketchup and mustard if I must. ”

The exhibition is accompanied by a bilingual publication summarizing the view of curator Jan Kudrna on selected authors and their own quotations formulating the author’s approach to painting.

Parametry

Počet stránek
45
Grafická úprava
Ondřej Šorm
Vydavatel
Trafo Gallery
Fotografie
Vojtěch Veškrna