PageFive s.r.o.
Veverkova 1410/8, Praha 7, 170 00
IČ 06107869
DIČ CZ06107869


Otevírací doba / Opening hours:

Pondělí – Pátek / Monday – Friday        10:00–19:00
Sobota – Neděle / Saturday – Sunday   11:00–16:00

Žádosti / Request
info@pagefive.cz

Informace k objednávkam / Book order information:
obchod@pagefive.cz


PageFive v CAMP
Vyšehradská 51, Praha 2
Areál Emauzského kláštera

Otevírací doba / Opening hours:
Úterý – Neděle / Tuesday – Sunday       09:00–21:00


tel:  

+420 735 852 693 / Michaela Sidorová / michaela@pagefive.cz
+420 735 094 636 / Karin Akai


Responsive image

Jsme Page Five!

Jsme mladé knihkupectví a vydavatelství specializující se na prodej a produkci výtvarných publikací, autorských tisků a uměleckých periodik.

Jsme posedlí papírem, knihami a různými formami vizuální kultury! Nejde nám o to, striktně se vymezit vůči vybraným proudům, ale o možnost nabídnout širokou škálu publikací a materiálů od výtvarného umění a teorii, přes design, architekturu, až po fotografii či poezii. Naším cílem je skrze vydavatelskou činnost podpořit tvorbu mladých autorů a kulturních aktérů a tím se přímo podílet na propagaci místního kulturního prostředí v Čechách a zahraničí.

Převážná většina naší produkce bude vycházet v anglickém jazyce nebo v česko - anglických mutacích a její distribuce je plánována jak v Čechách tak zahraničí. Spolupráci se zahraničními partnery - vydavatelstvími a knihkupectvími - chápeme jako prostředek, jak v mezinárodním měřítku propagovat tvorbu mladých českých autorů a výtvarníků. Současně však jako příležitost, jak nabídnout lokálnímu prostředí řadu zahraničních publikací, periodik a materiálů, které nejsou v Čechách běžně k dostání.

Kromě vydavatelské práce nás fascinuje materializace tištěného slova a obrazu. Nedílnou součástí našich aktivit tak bude také výstavní činnost, konkrétně výstavní projekty autorů, skupin, či témat, které budou vycházet z obsahu námi vydaných knih. Těm jsme se rozhodli věnovat výlohu našeho prostoru.

Jsme knihkupectvím a vydavatelstvím. Jsme milovníky papíru, umění a vizuální kultury. Jsme prostředím pro setkávání, prolínání, poznávání, čtení i listování. Jsme otevřený koncept s nekonečným počtem stran a listů.

We are Page Five!

We are a young bookstore and publisher specializing in sale and publishing of art books, periodicals, and original prints.

We are obsessed with paper, books, and various forms of visual culture! We don’t aim to take a stand for or against strictly selected trends, but to offer a wide range of publications and materials on subject of fine art and theory, design, architecture, photography and poetry. Our goal is to promote the work of young artists and cultural opinion leaders through our publishing work and thus directly contribute to the promotion of local cultural environment within the Czech Republic and abroad.

The vast majority of our products will be based in the English language or Czech/English versions, and we plan to distribute both in the Czech Republic and abroad. We see our cooperation with foreign partners - publishers and bookstores – as a mean how to promote the work of young Czech artists internationally. At the same time, it is an opportunity to locally introduce many foreign publications and periodicals that are not available in the Czech Republic.

In addition to our publishing work, we are  fascinated with bringing the printed word and image to life. Therefore, the exhibition activity will be an integral part of our portfolio, namely the exhibition projects related to the books we publish and by the authors or groups we collaborate with. We decided to dedicate our store window to these artists.

We are a bookstore and publishing company. We are fans of paper art and visual culture. We offer a place for meeting, mingling, learning, reading and browsing. We are an open concept project with an infinite number of pages and sheets.

Wir sind Page Five!

Eine junge Buchhandlung und ein Verlag spezialisiert auf den Verkauf und die Herstellung von Kunst-Publikationen, Autorendrucken und Kunst-Periodika.

Wir lieben Papier, Bücher und die verschiedenen Formen visueller Kultur! Es geht uns nicht darum, uns strikt gegen bestimmte Strömungen abzugrenzen, sondern um die Möglichkeit eine breite Palette von Publikationen und Materialien, angefangen von bildender Kunst und Theorie, über Design, Architektur, bis hin zur Fotografie und Poesie, anzubieten. Unser Ziel ist es, durch die Verlagsarbeit junge Autoren und Kulturschaffende zu unterstützen und uns dadurch unmittelbar an der Förderung der tschechischen Kulturszene in Tschechien und im Ausland zu beteiligen.

Die überwiegende Mehrheit unserer Publikationen wird auf Englisch oder zweisprachig (Englisch-Tschechisch) erscheinen und soll sowohl in Tschechien als auch im Ausland vertrieben werden. Die Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern — Verlagen und Buchhandlungen — sehen wir als Mittel, das Schaffen junger tschechischer Autoren und Künstler international bekannt zu machen.

Zugleich bietet sie uns die Möglichkeit, eine Reihe von ausländischen Publikationen, Periodika und Materialien, die normalerweise nicht in Tschechien erhältlich sind, anzubieten.

Neben der Herausgebertätigkeit fasziniert uns die Materialisierung von gedrucktem Wort und Bild. Zu einem integralen Bestandteil unserer Aktivitäten wird deshalb auch das Ausstellen von künstlerischen Werken zählen — konkret Ausstellungen von Autoren, Gruppen oder zu Themen, die in Beziehung zu den von uns veröffentlichten Büchern stehen. Dafür möchten wir die Auslage in unseren Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. 

Wir sind eine Buchhandlung und ein Verlag. Wir sind Fans von Papier, Kunst und visueller Kultur. Wir sind ein Treffpunkt, ein Ort der Begegnung, des Kennenlernens, ein Ort zum Lesen und Blättern. Wir sind ein offenes Konzept mit einer unendlichen Anzahl von Seiten und Blättern.


UložitUložitUložitUložitUložitUložitUložitUložitUložitUložitUložitUložitUložitUložitUložitUložitUložitUložitUložitUložitUložitUložitUložitUložitUložitUložitUložitUložit